تنظیم قوانین، مقررات و قراردادهای ورزشی

پیشگیری همواره بهتر از درمان است. این مفهوم نه تنها در امور پزشکی بلکه امور حقوقی حتی بیشتر جلوه می کند. پیشگیری از حدوث اختلافات و هزینه های فرسایشی آن تنها یک راه پیشگیرانه دارد و آن تنظیم قرارداد خوب توسط وکلای متخصص قراردادی در امور و معاملات حقوقی است.
یک وکیل متبحر در تنظیم قرارداد ریسک خطرات بالقوه بین طرفین قراردادی را به حداقل میرساند و به منافع قابل انتظار رسیدن را برای طرفین قرارداد تضمین می نماید.
در رابطه با سازمانها نیز که مقررات، مبین و تنظیم کننده روابط بین افراد آن نهادن هستند، وکلای متخصص در تنظیم و تنقیح مقررات، با پردازش دقیق و روشنی از مقررات عملا بطور موثری نقش بی بدیلی در بهره وری بیشتر آن نهاد ایفا می کنند.

تنظیم قوانین و مقررات ورزشی
تنظیم قوانین و مقررات ورزشی

تنظیم مقررات و قراراداهای ورزشی

از نظر وکیل حرفه ای ورزشی تنظیم روابط قانونی و حقوقی بین افراد حقیقی و حقوقی جامعه ورزشی از لزومات ایجاد نظم در این صنعت است.

در این راستا، و از نقطه نظر مقررات قانونی، هر کدام از فدراسیونهای ملی و بین المللی و همچنین کنفدراسیونها مقررات و آیین نامه هایی متفاوتی را تصویب نموده و اعمال می نمایند. اساسنامه، مقررات انضباطی و مقررات حقوقی از آن جمله می باشد.

همچنین در خصوص تنظیم روابط عمدتا شخصی بطور مثال تنظیم روابط بین بازیکنان و باشگاهها یا باشگاهها با اسپانسر، قرارداد در حکم قانون بین طرفین بسیار واجد اهمیت است.

مقررات و قراردادهای ورزشی و حقوق ورزشی

حقوق ورزشی برآمده از مقررات و قراردادهای ورزشی است. در حقیقت قراردادهای ورزشی با پیش بینی مفاد جدید و تفاسیر نوین در کنار مقررات بروز رسانی شده، نقش سازنده ای در تدوین و توسعه حقوق ورزشی ایفا می نماید.

از سوی مقابل، اصول حقوق بین الملل ورزش نیز به عنوان دکترین، همواره تحت نظر برای تنظیم مقررات و قراردادها است.

نقش وکیل در تنظیم مقررات و قراردادهای ورزشی

وکیل بین الملل ورزش ادامه میدهد که در به اتفاق همه سازمانها و فدراسیونها در کنار باشگاهها، وکلای مجرب و متخصص فعالیت می نمایند که نقش اصلی در تنقیح قوانین و مقررات را بر عهده دارند و همچنین از طریق کمیته های حقوقی به صدور رای و اجرای میپردازد و از این طریق به توسعه مقررات و تفسیر قراردادها می پردازد.

گروه وکلای لاهه با بهره مندی از متخصصین به تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی مربوطه میپردازد، از جمله این قراردادها میتوان به قرارداد بازیکن با باشگاه، باشگاه با مربی و کارگزاران با باشگاهها اشاره نمود.

موارد حائز اهمیت در قراردادهای ورزشی

بطور کلی در تنظیم قراردادها موارد ذیل بسیار حائز اهمیت است:

مشخصات دقیق طرفین و بررسی مجوزهای لازم آنها برای انعقاد قرارداد

بطور مثال در قرارداد بازیکن و باشگاه بررسی این مورد که بازیکن واجد شرایط لازم و فاقد موانع حضوردر مسابقات باشد بسیار اساسی است. مواردی نظیر عدم ابتلا به بیماری حاد یا محرومیت یا محکومیت به مواردی نظیر ارتکاب دوپینگ بسیار تعیین کننده است.

از سمت دیگر باشگاه باید مجوزهای لازم را برای حضور در مسابقات داشته باشد و افراد صاحب امضای باشگاه قرارداد را منعقد نمایند.

تببین و تصریح حدود تعهدات طرفین

تصریح دقیق وظایف طرفین قرارداد نیز تنظیم کننده تعهدات طرفین خواهد بود. بطور مثال لزوم حضور بازیکن در تمرینات بطور فعال و عدم انجام فعالیتهایی مغایر و آسیب زننده باید بطور دقیق احصا و ضمات اجرای آن بطور قانونی تشزیح گردد.

از طرف دیگر ترتیب پرداختی ها از جانب باشگاه و موارد تحقق پاداش و سایر وظایف باشگاه نیاز به شفافیت دارد.

مدت قرارداد

در قراردادهای ورزشی و در تعیین مدت آن باید توجه ویژه ای به مقررات بالادستی نمود چه آنکه بطور مثال اصولا تنظیم قرارداد در فونبال بین بازیکن و یاشگاه نمی تواند بیش از ۵ سال باشد.

موارد فسخ قرارداد

قراردادهای ورزشی عموما قراردادهای لازمی هستند که نظر به سلامت رقابتها و منصفانه بودن آنها جز در موارد استثنایی قابل فسخ نیستند و حتی در قراردادهای فوتبال فسخ غیر موجه در مواردی موجبات محرومیت باشگاه خریدار و بازیکن را به همراه دارد.

خسارات ناشی از نقض یا فسخ قرارداد

قوانین حاکم بر قراردادهای ورزشی در بسیاری از موارد متفاوت از قوانین ملی در این خصوص است. بنابراین در بعضی موارد ممکن است خسارات تعیینی توسط طرفین در صورت فسخ قرارداد ولو اینکه با آزادی اراده طرفین باشد با مانع قانون حاکم روبرو شود و نهایتا اثر خود را از دست بدهد.

قوانین حاکم بر قرارداد

اگرچه قرارداهای ورزشی عمدتا تابع آیین نامه ها و کدهای بین المللی هستند اما نظر به اینکه در بسیاری از موارد ممکن است مقررات فاقد پیش بینی های لازم باشد ضرورت دارد تا خصوصا در قرارداهای بین المللی، وکلای تنظیم کننده به قوانین حاکم  و انتخابی مسلط باشند تا منافع طرفین قراردادی به خوبی تامین گردد. گروه وکلای لاهه با تسلط به مقررات و قوانین بین المللی این موضوع را تامین می نماید.

انواع قراردادهای ورزشی

بصورت خلاصه قراردادهای ورزشی شامل و البته نه محدود به موارد ذیل است:

 • قرارداد بین بازیکن با باشگاه
 • قرارداد مربی با باشگاه
 • قرارداد باشگاه با اسپانسر
 • قرارداد بازیکن با اسپانسر
 • قرارداد لیگ با تلویزیون
 • قرارداد باشگاه با استادیوم
 • و بسیاری موارد دیگر

در حقیقت نظر به اقتصادی سازی ورزش قراردادهای بازرگانی متعددی نیز نمایان می گردند که حسب اوصاف پیش گفته لازم است بصورت دقیق و تخصصی تنظیم و روشن گردند.

مقررات ورزشی نیز به چند دسته تقسیم می گردند:

مقررات ورزشی به ترتیب اهمیت به کیفیت ذیل است:

 • منشور المپیک
 • مقررات بالادستی حقوقی فدراسیونهای بین المللی، کنفدراسیونها، فدراسیونهای منطقه ای
 • مقررات حقوقی فدراسیونهای ملی
 • مقررات حقوقی

قوانین و مقررات بین المللی

در خصوص قوانین بین المللی، قوانین کشور سوییس نظر به استقرار کمیته المپیک، فدراسیونها و کنفدراسیونها در این کشور بسیار حائز اهمیت است.

در خصوص قرارداها نیز طرفین با آزادی اراده نسبت به تعیین قانون حاکم پیش بینی لازم را میتوانند انجام بدهند و از طریق قوانین انتخابی قراردادهای خود را هدایت و حمایت نمایند.

تنظیم قراردادهای ورزشی
تنظیم قراردادهای ورزشی

قوانین و مقررات، قراردادهای ورزشی و ترنسفر بازیکنان

وکیل بین الملل ورزشی ادامه میدهد که یکی از محلهای حدوث اختلافات، ناشی و متاثر از ترنسفر بازیکنان ورزشی است که در هریک از ورزشها تابع مقررات خاص خود می باشد. در حقیقت یکی از مهمترین مقررات مالی و انضباطی ناظر و معطوف به ترنسفر بازیکنان نظیر ممنوعیت انتقال بازیکنان زیر ۱۸ سال و یا بازیکنان دارای قرارداد حفاظت شده است.

قراردادها متعددی نیز در یک ترنسفر بازیکن منعقد میگردد که به کیفیت ذیل است:

 • توافقنامه بین باشگاه خریدار و فروشنده
 • قرارداد بین بازیکن و باشگاه جدید
 • فسخ قرارداد بین بازیکن و باشگاه قبلی
 • قرارداد بین بازیکن و کارگزار
 • قرارداد بین باشگاه و کارگزار
 • قرارداد بین بازیکن و وکیل
 • قرارداد بین بازیکن و اسپانسر

ویژگی مقررات بین المللی

مقررات بین المللی در حقوق بین الملل ورزش عمدتا بنا به تصریح الزام آور و بهره مند از مکانیزم خود اجرایی هستند. در حقیقت یکی از شروط به رسمیت شناخته شدن فدراسیونهای محلی، پذیرش مقررات فدراسیونهای منطقه ای و جهانی است. بطور مثال، اساسنامه های فدراسیونهای ملی باید حائز شرایط مصرح و تعیینی فدراسیونهای بین المللی باشد.

گروه وکلای بین المللی لاهه این اطمینان و اعتماد را تضمین می نماید که با بهره مندی از متخصصین تنظیم قرارداد و مقررات ورزشی به رشد و توسعه کمی و کیفی ورزش یاری رساند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • علیرضا روانبخش
  ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۲:۰۵

  سلام من علیرضا روانبخش هستم ۲۴ سالمه و حدوده ۱۳ ساله بسکتبال بازی میکنم ؛در همه ی لیگ های پایه کشور بازی کردم و از ۱۸ سالگی شاغل در لیگ۱ بسکتبال ایران هستم و در حاله حاظر در تیم ملوان برای سپری کردن دوره ی سربازی حضور دارم. من همیشه از کودکی رویای اینو داشتم که خارج از ایران بسکتبال بازی کنم و برای این رویا کلی تلاش کردم ولی خب اینجا ایرانه و حق و ارزش خریدنیست و هیچ نگاهی به استعداد ها ندارن و فقط به فکر جیبه خود و سؤاسفاده هستند و فکر میکنم دیگر وقته این هست که به حقم برسم.

  پاسخ
  • مدیر دفتر لاهه
   ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰:۱۴

   سلام روز بخیر، فرم مشاوره شما بررسی شد و در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان در واتساپ
Call Now Button